Menu

ᓂᕆᐅᑦᓯᐊᓂᖅ ᒪᓂᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓪᓚᖓᑦᓯᐊᓂᖅ ᐅᑎᕐᑎᓗᒍ

Life and Concerns of Inuit Women — ᐊᕐᓀᑦ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᖏᑦ
[et_pb_ds_breadcrumbs _builder_version=”4.5.8″ _module_preset=”default”][/et_pb_ds_breadcrumbs]

ᓂᕆᐅᑦᓯᐊᓂᖅ ᒪᓂᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓪᓚᖓᑦᓯᐊᓂᖅ ᐅᑎᕐᑎᓗᒍ

ᓄᓇᕕᓕᒫᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒧᑦ ᐱᓇᓱᒐᖅ ᐱᒋᐊᕐᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᓴᑐᕐᕖᑯᓐᓄᑦ 2013-ᒥ ᑐᑭᓯᔭᐅᒋᐊᕐᑎᓗᒋᑦ ᑭᖕᖒᒪᒋᓲᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒫᓘᑎᒋᓲᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓀᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ. ᐊᕐᖁᑎᒋᑦᓱᒍ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᖃᑎᕐᓯᓂᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓕᓴᕐᕕᔪᐊᑦ ᑐᑦᑕᕕᖓ ᓄᓇᓕᑐᖃᑦᓴᔭᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓴᕐᓂᓄᑦ (CIERA) ᓚᕚᓪ ᐃᓕᓴᕐᕕᔪᐊᖓᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᑕᐅᑦᓱᓂ ᐆᒧᖓ Community-Research University Alliance (CURA) ᑮᓇᐅᔭᕐᑖᑎᑦᓯᓯᒪᔪᑦ ᐊᑎᖃᕐᑎᓗᒍ ᓯᕗᓕᕐᑎᐅᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥ, ᓴᑐᕐᕖᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒥᒃ ᐱᒋᐊᕐᐸᓕᐊᑎᑦᓯᓱᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᕐᑎᓯᐅᑏᑦ ᓄᐃᑕᐅᑎᑦᓱᒋᑦ ᓇᓗᓀᕐᓯᐅᑕᐅᑦᓱᑎᒃ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᓪᓚᕆᓲᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓂᑦᓱᒋᑦ ᐃᒣᖁᔨᐅᑎᑕᖏᑦ ᐱᐅᓯᐅᒥᔭᐅᒋᐊᕈᑎᐅᓚᖓᔪᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓀᑦ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂᒃ.

2013 ᐅᐱᕐᖔᖓᓂ, ᐸᔅᑫᓪ ᓚᓄᐃᕕᓪ, ᐃᓕᓴᕇᕈᑎᑖᕐᓯᒪᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᑦ ᐱᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᑐᑭᓯᓴᕐᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᐱᕐᖂᓂᕐᒧᑦ ᓚᕚᓪ ᐃᓕᓴᕐᕕᔪᐊᖓᓂᒃ, ᓄᓇᕕᓕᐊᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᑐᑭᓯᐅᑎᑦᓴᑕᕆᐊᕐᓱᓂ ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐊᕐᓀᑦ. ᑐᕌᒐᖃᕐᓱᓂ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᓂᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᓂᕐᒥᒃ ᑭᖕᖒᒪᔭᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓱᒫᓘᑎᖏᓐᓂᒃ, ᑲᒪᒋᒍᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓀᑦ. ᐊᐱᕐᓲᔭᕐᓂᑎᒍᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᑦᑎᑐᓂᒃ, ᐊᕐᓀᑦ ᕿᓄᕕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᑑᑎᓯᒪᔭᒥᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᖁᔭᐅᑦᓱᑎᒃ – ᐊᕐᓇᐅᓂᕐᒥᓄᑦ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᕐᑐᖅ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ, ᐃᓘᓐᓀᓂ ᐃᓅᓯᕐᒥ – ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑉᐱᒋᔭᒥᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᖁᔭᐅᑦᓱᑎᒃ, ᓯᕗᓂᕐᒥ ᑕᑯᓐᓇᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓱᒪᒋᔭᒥᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᐃᓅᓯᖏᑦ ᐃᓱᕐᕆᓇᕐᓯᐅᒥᒐᔭᕐᒪᖔᑕ.

ᐊᐱᕐᓲᔭᕐᑕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ 100 ᐅᖓᑖᓅᕐᑐᑦ ᐊᕐᓀᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ ᐅᑭᐅᓖᑦ ᓯᑕᒪᐅᔪᕐᑐᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ: ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᖅ, ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᐃᕗᔨᕕᒃ, ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ, ᑰᑦᔪᐊᕌᐱᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓐᑐᔨᐊᓪ. ᐊᐱᕐᓲᔭᕐᓃᑦ ᐱᑦᔪᑎᖃᖃᑦᑕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐃᓚᒌᓐᓂᓄᐊᖓᔪᑦ, ᕿᑐᕐᖏᐅᓂᖅ ᐱᕈᕐᓭᓂᖅ, ᐃᓕᓴᕐᓂᖅ, ᐱᓇᓱᐊᕋᑦᓴᖃᕐᓂᖅ, ᐃᓗᒡᒍᓯᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᑐᙯ, ᐃᓗᓯᕐᓱᓂᖅ, ᐃᓪᓗᖃᕐᓂᖅ, ᓂᖀᑦ ᐊᑭᖏᑦ, ᑲᕙᒪᒃᑯᑦ ᑭᒡᒐᑐᕈᑎᖏᑦ, ᐱᖁᔭᕐᓄᐊᖓᔪᑦ ᐋᕐᕿᓱᕐᓯᒪᐅᑎᖏᑦ, ᐃᓪᓗᓭᓪᓘᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ. ᑐᓴᕐᑎᓯᐅᑏᑦ ᓂᕆᐅᑦᓯᐊᓂᖅ ᒪᓂᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓪᓚᖓᑦᓯᐊᓂᖅ ᐅᑎᕐᑎᓗᒍ ᒪᓂᔨᓯᒪᐅᑕᐅᔪᖅ ᐆᑦᑑᑎᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓀᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓀᕐᓯᐅᑕᐅᑦᓱᓂ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐱᒻᒪᕆᓐᓂᒃ ᐱᓀᓗᑕᐅᓲᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᖕᙰᓯᒪᓲᒍᑦᓱᑎᒃ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂ ᐅᓪᓗᑕᒫᑦ, ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓪᓗᖃᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓇᕐᕋᖃᖕᖏᑐᑦ, ᐃᓕᓴᕐᓂᖅ, ᐱᓇᓱᐊᕋᑦᓴᖃᕐᓂᖅ, ᐱᒋᐊᖃᑦᑖᒍᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒃᑭᓗᓐᓂᖅ, ᐃᓅᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑭᒡᒐᑐᕈᑎᖏᑦ, ᐃᕐᖃᑐᐃᕕᓕᕆᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ ᑭᓪᓕᒥᐅᑕᕇᑦᓯᐊᓂᖏᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᑐᓴᕐᑎᓯᐅᑏᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᓴᑐᕐᕖᑯᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᓐᓇᓱᑎᒃ ᐅᐃᒪᓇᕐᑐᓂᒃ ᓯᕗᓂᕐᒥ ᑲᒪᒋᔭᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᓇᓗᓀᕐᓯᒍᓐᓇᐅᑕᐅᑦᓱᑎᒃ.

ᐃᓗᐃᒃᑫᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᐅᑏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᕗᑦ ᖃᓪᓗᓈᕐᑎᑑᕐᑐᑦ, ᓀᓪᓕᑎᕐᓯᒪᔪᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᐅᑏᑦ ᖃᓪᓗᓈᕐᑎᑑᕐᑐᑦ, ᐃᓄᑦᑎᑑᕐᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐃᒍᐃᑎᑑᕐᑐᑦ.

Pin It on Pinterest

ᓂᕆᐅᑦᓯᐊᓂᖅ ᒪᓂᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓪᓚᖓᑦᓯᐊᓂᖅ ᐅᑎᕐᑎᓗᒍ