Menu

ᑐᑭᓯᓂᐊᕐᓂᖅ ᐊᕐᓇᓂᒃ ᐅᔭᕋᕐᓂᐊᕕᓐᓂ ᐱᓇᓱᐊᕐᑐᓂᒃ

ᑐᑭᓯᓂᐊᕐᓂᖅ ᐊᕐᓇᓂᒃ ᐅᔭᕋᕐᓂᐊᕕᓐᓂ ᐱᓇᓱᐊᕐᑐᓂᒃ

ᑐᑭᓯᓂᐊᕐᓂᖅ ᐊᕐᓇᓂᒃ ᐅᔭᕋᕐᓂᐊᕕᓐᓂ ᐱᓇᓱᐊᕐᑐᓂᒃ

ᕿᓄᒍᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᑲᐅᑖᐱᒃ ᐋᕐᕿᓱᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓇᓗᓀᕐᓯᒪᑎᑦᓯᒍᑎᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑫᐋᔩᑉ ᑲᔪᓯᖏᓐᓇᓚᖓᔪᓂᒃ ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᓕᕆᕕᖓᓄᑦ, ᓴᑐᕐᕖᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᑐᑭᓯᓂᐊᕐᓂᓂᒃ ᐊᕐᓇᓂᒃ ᐅᔭᕋᕐᓂᐊᕕᓐᓂ ᐱᓇᓱᐊᕐᑐᓂᒃ 2015-ᒥ. ᑐᕌᒐᖃᓚᐅᔫᖅ ᑐᑭᓯᓂᐊᕐᓂᖅ ᑐᑭᓯᔭᐅᒋᐊᑦᓯᐊᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᕐᓀᑦ ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᕐᐸᑐᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᓱᑎᒃ ᐃᓱᕐᕆᐅᑎᒥᓂᒃ ᐅᔭᕋᕐᓂᐊᕕᓐᓂ, ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓱᑎᒃ ᐊᕝᕕᐊᓗᑕᕆᕙᑦᑕᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᖕᖒᒪᕙᑦᑕᒥᓂᒃ ᓄᐃᑕᓂᖏᑦᑕ ᐅᓄᕐᓯᔭᐅᒋᐊᕈᑎᐅᓚᖓᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᐅᒥᔭᐅᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᓱᑎᒃ ᐃᓱᕐᕆᐅᑎᖏᑦ ᐅᔭᕋᕐᓂᐊᕕᓐᓂ. ᒪᕐᕈᑐᕐᑐᑦ ᑐᑭᓯᓂᐊᕐᓃᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᔫᑦ ᐃᓘᓐᓀᓂ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂ. ᑐᖓᓕᐊᓂ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓂᖏᑦᑕ ᐱᓇᓱᒐᐅᑉ ᐆᑦᑐᕋᐅᑏᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᐅᑏᑦ ᓄᐃᑕᐅᓚᐅᔫᑦ ᐱᑎᓪᓗᒋᑦ ᑖᑦᓱᒪᖕᖓᑦ ᑐᑭᓯᓂᐊᕐᓂᒥᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᓚᐅᔪᑦᓱᑎᓪᓗ ᑐᓴᕐᑕᐅᑎᑕᐅᑦᓱᑎᒃ ᐊᕐᓀᑦ ᑲᑎᒪᓂᖃᕐᑎᓗᒋᑦ ᐊᕐᓇᓕᐊᑦ ᓂᐱᖏᑦ 2015-ᒥ ᐊᕐᓀᑦ ᑲᑎᒪᓂᒻᒪᕆᖓᓂ ᐊᑯᓕᕕᒻᒥ.

Pin It on Pinterest

ᑐᑭᓯᓂᐊᕐᓂᖅ ᐊᕐᓇᓂᒃ ᐅᔭᕋᕐᓂᐊᕕᓐᓂ ᐱᓇᓱᐊᕐᑐᓂᒃ